top of page
AKADEMICKÝ PROGRAM

Cílem All Stars School je poskytnout následující vyvážený školní program, přizpůsobený každé věkové skupině dětí a zprostředkovávaný našimi učiteli pozitivním a motivačním způsobem.

MATEŘSKÁ ŠKOLA

 Využujeme podle mezinárodního výukového programu IEYC- International Early Years Curriculum.

Toto kurikulum vychází právě z britského školního rámcového programu EYFS - Early Years Fundation Stage. 

Tyto osnovy obsahují sedm základních vzdělávacích oblastí, které jsme adaptovali a obohatili pro děti naší školy.

Hlavním vyučovacím jazykem je angličtina. Výuku budeme vhodně doplňovat předměty ve francouzštině a v dalších jazycích dle zájmu. Nezapomínáme ani na rozvoj českého jazyka. 

Předškolní program v češtině

Český jazyk obzvláště rozvíjíme v rámci speciáního předškolním programu - Maxík. Program Maxík je ucelený program, akreditovaný MŠMT, který je určený předškolákům a dětem s odloženou školní docházkou. Jedná se o program stimulační, který pomáhá předškolákům připravit se na vstup do školy. Program se zaměřuje na rozvoj dílčích funkcí v oblasti zrakové a sluchové percepce, prostorové a pravolevé orientace, grafomotorických dovedností a nácvik koncentrace pozornosti.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Od září 2022 otevíráme 2. stupneň ZŠ.

Naš Školním vzdělávacím programu respektuje Rámcový vzdělávací program Ministerstva školství.

Některé předměty vyučujeme v angličtině a od nového školního roku se připravujeme se na zapojení mezinárodního kurikula do našeho výukového programu IPC - International Primary Curriculum.

Hlavním vyučovacím jazykem je čeština. Výuku vhodně doplňujeme předměty v angličtině a výukou francouzštiny.

Hlavní oblasti vzdělávání

Jazyky

Čím dříve se dítě začne učit jazyky, tím lépe. Nabízíme minimálně tři jazyky.

allstars2.png
All Stars
School

Hudba & Umění

Hudba, zpěv, divadlo a další formy expresivního umění jsou důležité

pro vytváření soudržnosti ve školní komunitě, učení se jazyků

a přináší dětem radost.

Věda & Příroda

Matematika, fyzika a ostatní přírodní zákony patří k základním znalostem. Forma výuky: praktická a projektová.

Všeobecné znalosti

Všeobecný rozhled a poznání světa

z hlediska zvyků, kultury a tradic místních i světových.

Forma: projektová výuka, výlety za účelem praktického poznání světa.

Etika  
& Úvod do společenských pravidel

Slušné chování je důležité. Laskavost  učitelů a pevně stanovené hranice jsou zásadní při uplatňování  

základních společenských pravidel

a vytváření osobnosti dítěte.

Fyzický rozvoj & Sport

Ve zdravém těle zdravý duch je často pravdivý výrok. Děti potřebují dostatek 

pohybu uvnitř i venku.

Jazyky

Čím dříve se děti učí jazyky, tím je to pro ně jednodušší. Zejména v raném věku jsou děti skvěle od přírody vybavené k porozumění a k imitaci nových jazyků. Do našeho školního akademického programu zařadíme kromě češtiny angličtinu, dále podle zájmu francouzštinu, španělštinu, případně další jazyky.

Tabule s různými jazyky

Hudba & Umění

Naše škola chápe hudbu a umění jako výborný prostředek pro učení se jazyků. Zpěv, hraní na hudební nástroje, divadlo, výtvarné umění, tanec jsou také skvělé nástroje pro rozvoj vlastní osobnosti (kreativita, sebevyjádření atd.). Dále podporuje vytváření sounáležitosti s kolektivem.  Tato část školního programu by hlavně měla přinášet dětem radost.

4_2_music.jpg

Věda & Příroda

Matematika, logika, geometrie, fyzika a další technické poznatky patří k stěžejním znalostem každého člověka. Principy vědeckých objevů a přírodních zákonů budeme dětem předávat v co nejvyšší míře praktickým  způsobem a formou mini-projektů. V této části programu je zahrnuto i pozorování přírody a respekt k naší planetě.

4_3.jpg

Etika & Rozvoj osobnosti

Škola je první větší sociální skupina, do které dítě vstupuje. Laskavý a pozitivní přístup našich učitelů a pevně stanovené hranice budou klíčovými faktory pro osobnostní rozvoj dítěte a rozvoj jeho společenských dovedností, jako jsou slušnost, respekt k ostatním a k sobě samému, úspěšná komunikace, pozitivní přístup k řešení vztahových situací, správný systém hodnot, samostatnost a také budování zdravého sebevědomí dítěte.

4_4_hearts.jpg

Obecné znalosti

Všeobecný rozhled je důležitý pro poznání světa z hlediska kultury a tradic, jak místních, tak i světových. Pro širší poznání světa a civilizace budeme pořádat výlety a exkurze a také využívat projektový způsob výuky.

Image by Timo Wielink

Fyzický rozvoj & Sport

Dostatek zdravého pohybu je důležitý pro celkově zdravý vývoj dítěte. Mimo jiné učí děti sebepoznání, spolupráci i poznání vlastních limitů a možností. Pro menší děti jsou vhodná psychomotorická cvičení.

4_6_Children running.jpg
bottom of page