top of page
MEZINÁRODNÍ PROGRAM
MATEŘSKÁ ŠKOLA

V naší mateřské školce All Stars School učíme podle

 mezinárodního výukového programu IEYC- International Early Years Curriculum,

který vychází z britského školního rámcového programu, EYFS - Early Years Fundation Stage. 

Osnovy obsahují sedm základních vzdělávacích oblastí,  které jsme adaptovali  a obohatili pro děti naší školy.

Hlavním vyučovacím jazykem je angličtina. Výuku budeme vhodně doplňovat předměty ve francouzštině a další jazyky dle zájmu.  Nezapomínáme ani na rozvoj českého jazyka zvláště v předškolním programu. 


Věříme, že zásadně přispějeme k rozvoji akademických i jazykových znalostí dětí, které se zvláště v tomto věku učí jazyky velmi lehce a přirozeně.

 

Program Maxík

Program Maxík je program pro předškolní děti ve věku od 5-7 let. Je to stimulační program v češtině a připravuje děti na vstup do základní školy a učíme  v něm děti zdokonalovat své schopnosti v oblasti grafomotoriky, předmatematických představ, nápravy řeči a koncentrace.

NÁŠ PŘÍSTUP

Malé děti se učí hrou a pozorováním. Nejúčinnějším způsobem učení je vlastní zkušenost dítěte.

V rámci sedmi bodů našeho školního programu nabídneme dětem celou řadu aktivit a her, abychom zlepšili dětskou představu o barvách, formách a tvarech, dovednostech před čtením a psaním, jednoduchá matematika a další dovednosti a znalosti.

Rovněž budou podporovány aktivity, které budou děti učit vlastní zodpovědnosti za sebe a za své okolí (jako například úklid svého místa, samostatně se oblékat, zalévat rostliny a další aktivity dle věku dítěte). Děti se tak účastní každodenního života školy uvnitř i vně, a tím se posílí jejich samostatnost a sebevědomí. Kreativními činnostmi pak budeme posilovat kritické myšlení dětí.

Část vzdělávání bude věnována aktivitám spojených s předáváním etických principů All Stars School a společenských dovedností jako jsou vzájemný respekt, zdvořilost, integrace dítěte do kolektivu.

 

Vzdělávání by zvláště v tomto věku mělo být hlavně radostné. Proto budou naši učitelé přistupovat k dětem laskavě, citlivě  a budou je pozitivně podporovat při každém kroku tohoto procesu.

Základní vzdělávací oblasti All Stars School pro MŠ 

Osobní, sociální a emoční rozvoj

Soustředění se na vytváření pozitivních vztahů s vrstevníky a dospělými prostřednictvím hry a konverzace. Povzbuzováním dětí se rozvíjí sebevědomí a sebeuvědomění dětí tak, aby uměly komunikovat ve skupině a požádat o pomoc, když ji potřebují.

"Ovládání pocitů a chování", zde si děti osvojí pocit empatie vůči ostatním a učí se chovat vhodně v různých situacích.

5_1_Holding hands.jpg

Komunikace a vyjadřování

Zde je kladen důraz na "naslouchání a pozornost" - Konverzační  dovednosti, porozumění instrukcím a komunikace s vrstevníky a dospělými v různých situacích.

5_2_Komunikace.jpg

Jazyky

Naše školka bude vyučovat ve dvou hlavních jazycích česky a anglicky, ale také bude nabízet i další jazyky, jako je francouzština, španělština atd. Dítě je od přírody velmi dobře vybavené na to, aby se již od nejútlejšího věku učilo cizí jazyky. Čím dříve je dítě vystaveno vícejazyčnému prostředí a správně vedeno, tím je pro něj snazší se učit novému jazyku. Proto nabízíme dětem program, který tento proces učení cizích jazyků co nejvíce zefektivní a zpříjemní.

5_3_Jazyky.jpg

Gramotnost

"Čtení". Položení základů dětského čtení prostřednictvím rýmování, znění písmen, čtení příběhů a pohádek.

"Psaní". Děti pozorují tvorbu písmen a učí se psát první znaky. Děti se učí správně držet tužku, základní pravidla a správné návyky při psaní.

Blonde Chlapec čtení

Matematika

"Čísla". Děti se učí rozpoznávat, rozumět a porovnávat čísla. Začnou rozumět jednoduchému sčítání a odčítání.

"Prostor, tvar a rozměry". Je zde zahrnuto učení o tvarech a zkoumání pomocí měření, výšky a hmotnosti a rozvoj matematického jazyka.

Numbers Game

Pohyb a manipulace

"Pohyb a manipulace" věcí. Tato oblast podmiňuje dostatečný prostor k sportovnímu vyžití dětí, ale také zahrnuje i vybavení používané ve třídě, používáni tužky a nůžek. Tato oblast zahrnuje rozvoj jemné psychomotoriky.

"Péče o sebe". Naučit děti dokázat se o sebe postarat, například samostatně se oblékat atd.

 

5_6_pohyb  a manipulace.jpg

Porozumění světa

"Lidé a různé společnosti". Děti mluví o současných i minulých zkušenostech a zážitcích a začínají chápat jiné kultury.

"Svět". Zkoumání prostředí a pozorování zvířat a přírody.

 

5_7 porozumeni sveta.jpg

Hudba, expresivní umění a design

Hudba. Do této části patří zpívání hraní na hudební nástroje. Hudbu pak považujeme za zvláště obohacující a zábavný nástroj pro děti, k získání sluchové adaptace na nový jazyk a při obohacování slovní zásoby.

Expresivní umění a design.  Děti budou poznávat a používat různá média, materiály, barvy a textury. Jejich nápaditost a kreativita se bude rozvíjet prostřednictvím hraní dětských scének a při zpěvu a tanci.

 

5_8_girls and music.jpg

Věda

jednoduché "vědecké" experimenty , budou přispívat k  chápání základních přírodních zákonů a  technických principů.

5_9_astronaut.jpg

Školní výlety a projekty

Školní výlety a školní projekty budou dítětem pomáhat k širšímu porozumění světa a společnosti.

6_0_Skolni vylet.jpg
bottom of page